Till medlemmarna i Limö Fritidsby.

På förekommen anledning vill vi i styrelsen påminna medlemmarna om några punkter i vårt nyttjanderättsavtal, samt vad som gäller i våra stadgar.

Här nedan några utdrag ur föreningens nyttjanderättsavtal och stadgar samt andra regler som skall följas:

§ 11--- Innan medlemmen utför större anläggningsarbeten på stuglotten eller utför om-
till-eller nybyggnad eller utvändiga målnings- eller reparationsarbeten skall medlemmen
inhämta upplysningar från föreningens styrelse, huruvida tillstånd till åtgärden krävs eller ej.
Kommentar: Vid förändring på stuglotten, prata gärna med berörda grannar.

§ 12 Medlemmen är skyldig att hålla stuglotten i städat och vårdat skick, vid eventuell avverkning skall grenar och kvistar brännas, detta bör utföras så fort som möjligt, men naturligtvis med hänsyn till väderlek och brandfara.

§ 16 Stuga får inte uppta mer än 30 m² markyta per lott. Stugan får förses med öppen veranda med tak på max 8 m²: . Byggnadens höjd får inte överstiga 2,7 m vid takfot. Fristående förråd om sammanlagt max 20 m² får byggas.

I vårt avtal med Gästrike Återvinnare får vi lämna latrin,(latrin skall lämnas i av Återvinningen utlämnade plasttunnor med tätslutande lock) i begreppet hushållssopor ingår ej :plåttunnor, byggavfall, gräsklippare, solstolar, kylskåp m m.

Utdrag ur överenskommelse angående tillståndsgivning för privata brunnar:
Varje nyanlagd brunn ska vara tillgänglig för medlemmarna i Limö fritidsby om det krävs med hänsyn till vattenförsörjningen på ön.


Varför vi påminner om detta är att i stadgarna § 23 står följande : Styrelsen är skyldig att övervaka att bestämmelserna i nyttjanderättsavtal och stadgar samt andra i vederbörlig ordning fattade beslut såsom ordningsföreskrifter m m följs.


Vi inom styrelsen hoppas att medlemmarna har förståelse för denna skrivelse och att vi tillsammans verkar för att Limö Fritidsby är ett trevligt fritidsboende
för alla våra medlemmar.


Limö Fritidsby februari 2008